SKR & Ondernemersfonds Utrecht


SKR en Ondernemersfonds Utrecht

Sinds 1 januari 2012 heeft Utrecht een Ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevormd met een verhoging van de OZB op niet-woningen. Ieder bedrijf, iedere organisatie, instelling of instantie die OZB (Onroerende Zaak Belasting) niet-woningen betaalt, zowel profit, not-for-profit en non-profit, draagt dus bij aan het Ondernemersfonds. Per 1 januari 2012 is de opslag OZB van niet-woningen verhoogd naar een vast percentage: 11.1% van de OZB.

Aanleiding voor stadsbreed fonds

Het verzoek om te komen tot een Ondernemersfonds kwam voort uit de wens van een aantal bedrijventerreinen en winkelgebieden om collectieve voorzieningen ook collectief te financieren. Deze gebieden hebben zich verenigd in een stuurgroep. Zaken als cameratoezicht, collectieve surveillance, feestverlichting, gebiedsmarketing en parkmanagement zijn collectieve voorzieningen, die lang niet altijd en overal collectief gefinancierd (kunnen) worden. Daar kan dit fonds in voorzien. De OZB voor niet-woningen bestaat uit een gebruikersdeel (45%) en een eigenarendeel (55%). Beide groepen leveren dus een bijdrage aan het Ondernemersfonds.

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

Het geld uit het Ondernemersfonds kan gebiedsgericht ingezet worden voor collectieve zaken die van belang worden geacht in het gebied. Er zijn ca. zeventig trekkingsgebieden in de stad Utrecht geformeerd, waarvan de meeste heel natuurlijk zijn aan te wijzen, zoals de bedrijventerreinen, kantorenparken, binnenstad en winkelcentra. Per gebied is een reeds bestaande vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband aangemerkt als trekkingsgerechtigde vertegenwoordiger. De bedoeling is dat via deze vertegenwoordiger het geld dat klaar ligt voor dat specifieke gebied besteed wordt.

Beoordeling bestedingen 

Stichting Ondernemersfonds Utrecht beoordeelt niet zozeer de inhoudelijke besteding, die is aan het gebied zelf. Wel controleert de stichting op transparantie en of het bestedingsvoorstel democratisch tot stand is gekomen. Alle "trekkingsgerechtigde" huurders/gebruikers en vastgoedeigenaren moeten in de gelegenheid zijn om zich aan te kunnen sluiten bij de trekkingsgerechtigde vertegenwoordiger (in dit geval bij St. Kantorenpark Rijnsweerd om zo invloed uit te kunnen oefenen op de besteding.

Trekkingsrecht SKR uit Ondernemersfonds Utrecht

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) kan voor het kantorenpark een financieel trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht benutten. Sinds 2012 is in de Algemene Ledenvergaderingen van de OKR en VvE telkens mandaat verleend dat deze gelden in eerste instantie aangewend worden voor de openbare camerabeveiliging van kantorenpark Rijnsweerd.

Netto is voor het gebied jaarlijks zo'n € 200.000,- excl. BTW te besteden, waar in ieder geval de collectieve, openbare camerabeveiliging van betaald wordt. Het resterende budget kan of wordt bijvoorbeeld aangewend voor versterking van de onderlinge verbinding op het kantorenpark (o.a. via bijeenkomsten), voor promotie (via communicatie/marketing/nieuwsbrieven/website e.d.) en voor het toekomstperspectief en vestigingsklimaat van kantorenpark Rijnsweerd.

Op deze pagina staan actuele projectaanvragen die Ondernemersfonds Utrecht momenteel in behandeling heeft.

Voor meer informatie over Ondernemersfonds Utrecht en de trekkingsgebieden kunt u www.ondernemersfondsutrecht.nl raadplegen. In deze korte introductiefilm ziet u hoe het Ondernemersfonds werkt.