Stichting Kantorenpark Rijnsweerd

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) is in 2004 opgericht door Ondernemerskring Rijnsweerd (OKR) en Vereniging van Eigenaren Kantorenpark Rijnsweerd (VvE) t.b.v. de behartiging van gezamenlijke belangen van de huurders en de eigenaren en voor het doen of laten uitvoeren van het parkmanagement. Per 1 januari 2023 zijn de OKR en VvE opgegaan in de SKR, omdat de SKR al de operationeel uitvoerende entiteit was en dit effectiever werkt. De voormalige leden van de VvE en OKR zijn binnen de SKR wel als separate groepen deelnemers (huurders en eigenaren) geregistreerd, wat ook geldt voor de baten uit hun verschillende jaarlijkse bijdragen. 

Het voornaamste doel van de SKR is het zonder winstoogmerk behartigen van de materiële en immateriële collectieve belangen van de eigenaren van gebouwen gelegen in kantorenpark Rijnsweerd en de in deze gebouwen gevestigde bedrijven en instellingen (huurders).

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. het vertegenwoordigen van de belangen van huurders en eigenaren rondom groen, gezond en veilig in daarvoor in aanmerking komende organen en commissies;
 2. het organiseren van overleg tussen overheden zoals gemeente Utrecht en in kantorenpark Rijnsweerd gevestigde bedrijven en instellingen;
 3. het instellen en beheren van fondsen voor doeleinden van collectieve aard voor kantorenpark Rijnsweerd;
 4. het doen of laten uitvoeren van het (financieel) beheer, management, maatregelen met betrekking tot de veiligheid, bereikbaarheid en representativiteit van kantorenpark Rijnsweerd;
 5. het borgen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte van kantorenpark Rijnsweerd;
 6. het tot stand brengen en in standhouden van een kwalitatief zo hoog mogelijk voorzieningenniveau van kantorenpark Rijnsweerd en haar omgeving; 
 7. het bevorderen van onderlinge verbondenheid van aangesloten huurders en eigenaren;
 8. het bevorderen van de voorziening in parkeerbehoefte en in adequate bewegwijzering en het beheer en onderhoud daarvan, schoonmaakwerkzaamheden en vuilafvoer en energiebeheer, beveiliging en bewaking.

De SKR huurt hiertoe externe adviseurs en een parkcoördinator in. 

Hoofd aandachtsgebieden voor de periode 2023-2024 zijn: 

 1. Gebiedsontwikkeling
 2. Bewegen
 3. Community
 4. Duurzaamheid
 5. Mobiliteit
 6. Veiligheid
 7. Lobby

Zowel huurders als vastgoedeigenaren zijn gebaat zijn bij collectieve belangenbehartiging op het gebied van deze speerpunten. Er is wel wat nuanering in de focus tussen huurders en eigenaren. 

Voor huurders zijn de faciliteiten op het kantorenpark en het netwerk veelal van belang. Ook de veiligheid, bereikbaarheid en representativiteit van het gebied, evenals goede parkeervoorzieningen voor bezoekers en personeel. 

Voor vastgoedeigenaren is het behoud of de realisatie van een zo aantrekkelijk mogelijk kantorenpark van belang. Onder dit collectieve belang vallen de diverse ontwikkelingen binnen het kantorenpark, zoals herbestemming van leegstand en de functiemogelijkheden, de status en verhuurbaarheid van de kantoorgebouwen, de benchmarking en concurrentiepositie t.o.v. van andere kantorenparken, de verduurzaming van het kantorenpark, het onderhoudsniveau en de optimalisatie van de bereikbaarheid van het kantorenpark.